УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ЗВЯГЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Міністерство освіти
і науки України
 

Комплексна оцінка

Комплексна психолого-педагогічна оцінка розвитку особи

   Комплексна оцінка – це збір та інтерпретація інформації про особливості розвитку особи з метою визначення її особливих освітніх потреб та визначення її освітніх труднощів, розроблення рекомендацій щодо її індивідуальної освітньої траєкторії, модифікації чи адаптації освітньої програми (навчальних предметів), організації освітнього середовища, особливостей організації надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг.

    Комплексна оцінка, у тому числі повторна, проводиться: за письмовим (або он-лайн, використовуючи АС «ІРЦ») зверненням (заявою) до центру батьків (одного з батьків) або інших законних представників особи з особливими освітніми потребами, особи з особливими освітніми потребами, яка досягла 14 років (за погодженням із батьками, іншими законними представниками), органів опіки та піклування (для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування (у разі непризначення законного представника у відповідному до законодавства порядку), повнолітньої особи (далі - заявники). Всі письмові звернення (заяви) до центру щодо проведення комплексної оцінки невідкладно фіксуються в АС «ІРЦ». У разі звернення до центру щодо проведення комплексної оцінки однієї і тієї самої особи воно фіксується як повторне.

Перелік документів для проведення комплексної оцінки фахівцями інклюзивно-ресурсного центру:

 - документи, що посвідчують особу заявників;

 - свідоцтво про народження дитини;

 - інші документів, що посвідчують особу, якій проводитиметься комплексна оцінка.

  У разі проведення комплексної оцінки особи з інвалідністю до звернення (заяви) до центру щодо проведення комплексної оцінки додається її індивідуальна програма реабілітації.

  Центр проводить комплексну оцінку не пізніше ніж протягом місяця з моменту подання звернення (заяви). У разі коли особа з особливими освітніми потребами здобуває дошкільну або загальну середню освіту, до заяви можуть додаватися:

психолого-педагогічна характеристика особи із зазначенням динаміки та якості засвоєння знань під час навчання, підготовлена відповідним педагогічним працівником та затверджена керівником відповідного закладу освіти; зошити з рідної мови, математики, результати навчальних досягнень (для осіб, які здобувають загальну середню освіту), малюнки; документи щодо додаткових обстежень особи;

копія протоколу засідання команди психолого-педагогічного супроводу особи з особливими освітніми потребами із зазначенням потреби щодо продовження тривалості здобуття освіти.

  У разі коли особі з особливими освітніми потребами вже надавались психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги, до центру подаються:

попередні рекомендації щодо проведення комплексної оцінки; висновок відповідних фахівців щодо результатів надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг із зазначенням динаміки розвитку особи згідно з індивідуальною програмою розвитку.

  Для осіб, які мають освітні труднощі тяжкого та найтяжчого ступеня прояву; відповідно до індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю потребують індивідуального догляду та супроводу; перебувають на довготривалому лікуванні та/або реабілітації в закладах охорони здоров’я комплексна оцінка проводиться за місцем їх проживання (перебування).

  Для здобувачів освіти комплексна оцінка проводиться з обов’язковим спостереженням та додатковим збором інформації фахівцями центру про особливості навчання особи в закладі освіти, консультацій з педагогічними працівниками закладу освіти щодо розроблення її індивідуальної освітньої траєкторії, індивідуальної програми розвитку, необхідності модифікації/адаптації освітньої програми (навчальних предметів), особливостей організації освітнього середовища, рекомендацій з надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг тощо. Для цього фахівці центру за заявою заявників виїжджають на місце навчання особи з особливими освітніми потребами.

 У разі необхідності додаткової медичної діагностики від інших вузькопрофільних спеціалістів за погодженням із заявниками строк проведення комплексної оцінки може бути продовжено, але не більш як до 30 календарних днів з моменту подання ними письмової заяви.

Участь батьків (одного з батьків) або законних представників дитини у проведенні комплексної оцінки є обов’язковою.

Комплексна оцінка проводиться фахівцями центру індивідуально за такими напрямами:

- оцінка фізичного розвитку особи;

- оцінка мовленнєвого розвитку особи;

- оцінка когнітивної сфери особи;

- оцінка емоційно-вольової сфери особи;

- оцінка освітньої діяльності особи.

  За потреби під час комплексної оцінки може використовуватись інформація про стан здоров’я особи та результати медичної діагностики вузькопрофільних спеціалістів, яку надають заявники (за бажанням).

 У разі потреби фахівці центру можуть проводити комплексну оцінку за іншими напрямами, зокрема визначення рівня соціальної адаптації, взаємовідносин з однолітками, дорослими.

 Результати комплексної оцінки оформлюються в електронному вигляді, зберігаються в центрі та надаються батькам (одному з батьків) або законним представникам особи за письмовим зверненням.

 Інформація про результати комплексної оцінки є конфіденційною. Обробка та захист персональних даних осіб в центрі здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

 Узагальнення результатів комплексної оцінки здійснюється на засіданні фахівців центру, які її проводили, в якому мають право брати участь батьки (один з батьків) або законні представники особи з особливими освітніми потребами.

За результатами комплексної оцінки:

визначаються наявність чи відсутність у особи особливих освітніх потреб та у разі їх наявності зазначається категорія (категорії) (тип (типи) її особливих освітніх потреб (труднощів);визначаються напрями, рівень та обсяг підтримки особи з особливими освітніми потребами в освітньому процесі, у тому числі обсяг психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, які надаються особам з особливими освітніми потребами в закладах освіти (для особи з інвалідністю - з урахуванням індивідуальної програми реабілітації); надаються рекомендації щодо складення, виконання, коригування індивідуальної програми розвитку в частині надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, змісту, форм та методів навчання відповідно до потенційних можливостей особи, створення належних умов для навчання залежно від порушення розвитку осіб з особливими освітніми потребами (доступність приміщень, особливості облаштування робочого місця, використання технічних засобів тощо).

 Фахівці центру зобов’язані ознайомити батьків (одного з батьків) або законних представників особи з особливими освітніми потребами з висновком про комплексну оцінку, умовами навчання та надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг у закладах освіти (у разі здобуття особою дошкільної чи загальної середньої освіти).

 Комплексна оцінка з підготовкою відповідного висновку проводиться протягом 10 робочих днів.

 Висновок про комплексну оцінку надається батькам (одному з батьків) або законним представникам особи з особливими освітніми потребами, за заявою яких (якого) її проведено, у двох примірниках, один з яких подається батьками (законними представниками) особи до закладу освіти.

 Висновок про комплексну оцінку зберігається в АС «ІРЦ».

 У разі встановлення фахівцями центру наявності у особи особливих освітніх потреб висновок про комплексну оцінку є підставою для складення для неї індивідуальної програми розвитку та надання їй психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг.

 Комплексна оцінка може проводитися перед зарахуванням особи з особливими освітніми потребами до закладу дошкільної або загальної середньої освіти. З метою створення у такому закладі умов для навчання особи її батьки (один з батьків) або законні представники звертаються до центру за шість місяців до початку навчального року.

 Перед проведенням комплексної оцінки батьки (один з батьків) або законні представники особи можуть звернутися до закладу освіти, який вони обрали, для зарахування особи.

 Повторна комплексна оцінка фахівцями центру проводиться у разі:

переходу особи з особливими освітніми потребами з дошкільного закладу освіти в заклад загальної середньої освіти; переведення особи із спеціального закладу дошкільної освіти, спеціального закладу загальної середньої освіти, закладу загальної середньої освіти до інклюзивної (спеціальної) групи закладу дошкільної освіти або інклюзивного (спеціального) класу закладу загальної середньої освіти; надання рекомендації команди психолого-педагогічного супроводу особи з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої та дошкільної освіти, психолого-педагогічного консиліуму спеціального закладу загальної середньої освіти щодо наявності успіхів або труднощів у засвоєнні особою освітньої програми; визначення потреби у продовженні тривалості здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами, що здобувають загальну середню освіту.

  У разі коли батьки (один з батьків) або законні представники особи з особливими освітніми потребами не погоджуються з висновком про комплексну оцінку, вони можуть звернутися до відповідного структурного підрозділу з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів органів управління освітою для проведення повторної комплексної оцінки.

  Протягом 10 робочих днів з дати звернення батьків (одного з батьків) або законних представників відповідний структурний підрозділ з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів органів управління освітою зобов’язаний організувати проведення повторної комплексної оцінки особи з особливими освітніми потребами за місцем її проживання (перебування)/навчання чи в іншому місці за попереднім погодженням з батьками (одним з батьків) або законними представниками.

  Повторна комплексна оцінка може проводитися за всіма або окремими напрямами залежно від освітніх потреб особи з особливими освітніми потребами та наявної інформації про її розвиток.

  За результатами повторної комплексної оцінки складається висновок про повторну психолого-педагогічну оцінку розвитку особи, який зберігається в АС «ІРЦ», що є основою для розроблення індивідуальної програми розвитку особи з особливими освітніми потребами, надання їй психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, у разі потреби продовження тривалості здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами, що здобувають загальну середню освіту.

Подати заяву та необхідні документи з метою проходження комплексної оцінки батьки, законні представники можуть в інклюзивно-ресурсному центру за адресою вул. Пушкіна, 44 або через систему автоматизації роботи інклюзивно-ресурсних центрів «Україна. Інклюзія» за посиланням https://ircenter.gov.ua/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень